لیست دانشگاههای مورد تایید سال تحصیلی 20-2019

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 20-2019

لیست جدید دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2020-2019 با بررسی های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS ، Shanghai  لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی‌های سال تحصیلی 2020-2019 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی مشخص و اعلام گردید. در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه‌های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مورد تایید می باشد.

لیست دانشگاههای مورد تایید مجارستان در وزارت بهداشت ایران

۱- دانشگاه علوم پزشکی سملوایز در شهر بوداپست ( تاسیس ۱۶۳۵)

Semmelweis Medical Uniersity

۲- دانشگاه آلبرت سنت جورجی در شهر سگد ( تاسیس ۱۷۷۵)

Szeged Medical Univesrity

۳- دانشگاه علوم پزشکی پچ در شهر پچ ( تاسیس ۱۶۳۷)

Pecs Medical Univesrity

۴- دانشگاه علوم پزشکی دبرسن در شهر دبرسن

Debrecen Medical Univesrity

Budapest University of Techlogy and Economics
Corvinus University Of Budapest

دانلود لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 20-2019

دانشگاههای مورد تائید مجارستان در وزارت علوم ایران

۱- دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست ( تاسیس ۱۷۸۲)

Budapest University of Technology and Economics

۲- دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس (تاسیس ۱۷۳۵)

University of Miskolc

۳- دانشگاه علوم کشاورزی گودولو (تاسیس ۱۹۲۰)

Godollo University of Agricultural Sciences

۴- دانشگاه علوم کشاورزی پانون (۱۷۹۷)

Pannon University of Agricultural Sciences

۵- دانشگاه دبرسن

University of Debrecen

۶- دانشگاه کوروینوس (تاسیس ۱۹۲۰)

Corvinus University of Budapest

۷- دانشگاه صنایع غذایی ( تاسیس ۱۷۸۷)

University of Horticulture and Food Industry

۸- دانشگاه اتوش لورند (تاسیس ۱۶۳۵)

Eotvos Lorand University