تفاهم‌نامه بوداپست 1994

تفاهم‌نامه بوداپست چون در شهر بوداپست مجارستان انجام گردیداست به نام بوداپست مشهور می باشد